นายกสมาคมกีฬา

นายโกมุท ทีฆธนานนท์

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสกลนคร

 

ผศ.ประเสริฐ

ผ.ศ.ประเสริฐ โฮมวงศ์

อุปนายก (๑)

 

นายสมชาย  นิลจินดา

นายสมชาย นิลจินดา

อุปนายก (๒)

 

ผอ.ชูศักดิ์

นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์

อุปนายก (๓)

 

no-profile-pic-img

นายสันติ ไชยยศ

อุปนายก (๔)

 

ผอ.ประทวน

นายประทวน สมบูรณ์

กรรมการ

 

ผศ.ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

กรรมการ

 

no-profile-pic-img

นายอารยะ จามน้อยพรหม

กรรมการ

 

นายสุรพล  ยงยอด

นายสุรพล ยงยอด

กรรมการ

 

no-profile-pic-img

นายยุวะ สุวรรณไตรย์

กรรมการ

 

นายจรุณ  คนใหญ่

นายจรูณ คนใหญ่

กรรมการ

 

ผศ.สันติวัฒน์

ร.ศ.สันติวัฒน์ พันทา

กรรมการ

 

อาจารย์จรูณพันธ์

นายจรูณพันธุ์ นาคคูบัว

นายทะเบียน

 

อ.เวชวิทย์

นายเวชวิทย์ บุญหนุน

ผู้ช่วยนายทะเบียน

 

no-profile-pic-img

นายพรศักดิ์ จันทร์อ่อน

เหรัญญิก

 

no-profile-pic-img

นายยุทธนา อัตนโถ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

 

อ.เสงี่ยม

นายเสงียม พ่อธานี

เลขาธิการ

 

อ.ไพศาล

นายไพศาล สุวรรณจันลา

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

no-profile-pic-img

นายสมัย เจริญพร

ผู้ช่วยเลขาธิการ