ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. พัฒนากีฬาพื้นฐาน และมวลขนในจังหวัด
2. พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในจังหวัดให้มีศักยภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านกีฬาอาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรกีฬา