วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพัฒนากีฬาของจังหวัดสกลนคร ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการพัฒนากีฬาในทุกระดับให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานมีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างยั่งยืน