พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาในจังหวัดให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
3. สนับสนุน และประสานงานให้สโมสรกีฬาอาชีพในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่ กกท.กำหนดทุกด้านเพื่อเป็นองค์กรกีฬาอาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ให้มีศักยภาพ และมีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล